Asfalt 1-2008

Terug naar overzicht 

Schoolplein De Driemaster
Evert de Jong; VBW-Asfalt
De basisschool 'De Driemaster' in Hoek van Holland heeft een bijzonder speelterrerrein. In samenwerking met de Zoneparc Foundation Nederland is een ontwerp gemaakt dat uit drie gekleurde zones bestaat. Asfalt blijkt de geschikte verharding voor het kleurrijke speelterrein.

Tijdelijk hergebruik
Evert de Jong; VBW-Asfalt
Tijdens de Internationale Triënnale 2008 in Apeldoorn vinden op 60 locaties presentaties en tentoonsltellingen plaats. In de hal van de Nettenfabriek hebben medewerkers van Observatorium een tribune van asfaltschollen ontworpen, geïnspireerd op een studiereis langs landschapsprojecten.

Op weg naar verdere professionalisering asfaltverwerking
Monitoring A35
Sergei Miller, Henry ter Huerne en André Dorée; Universiteit Twente
Berwich Sluer; BAM Wegen B.V.
Veranderingen in de marktomstandigheden dwingen wegenbouwers tot een verdere professionalisering van hun bedrijfsproces: het verwerken en verdichten van asfalt. Teneinde zich staande te houden in de concurrentie zoeken de aannemers naar middelen om de eigen aanpak en organisatie te verbeteren. Mogelijkheden worden gezocht in een betere beheersing van het proces, inzet van de mensen en de middelen en verhoging van de kwaliteit van het gerealiseerde product. Meer dan ooit wordt beseft dat de ploegen moeten worden  betrokken.

Renovatie kruising in Vaassen
In de tweede week van juli bracht de Verhoeve Groep Oost B.V. de deklaag aan op de kruising van de Kanaalweg-Geerstraat.   Dit was het sluitstuk van een aantal werkzaamheden om de verbinding van Vaassen op de autosnelweg te renoveren.

Asfalt in tunnels
Evert de Jong; VBW-Asfalt
Aan de verharding in tunnels worden in principe dezelfde eisen gesteld als aan een gewone verharding. Sommige eisen zijn echter net even zwaarder of vragen vanwege de tunnelconstructie wat extra aandacht. Aan de veiligheid bij brand wordt in tunnels veel aandacht besteed. Ook de verharding wordt op de effecten bij brand getoetst. EAPA heeft de aspecten die van belang zijn bij de verharding van tunnels geanalyseerd waaruit blijkt dat asfalt de geschikte oplossing is.

Vliegveld Gilze-Rijen
Op 6 julie 2006 verwerkte Heijmans Wegenbouw B.V. 10,000 ton asfalt op de vliegbasis Gilze-Rijen. Hiervoor zijn 9 asdaltspreidmachines en 20 walsen ingezet die één aaneengesloten deklaag van AC 11 surf (DAB 0/11) aanbrachten.

Het renderen van innoveren 
André Dorée en Jasper Caerteling; Universiteit Twente
Opdrachtgevers benaderen de markt anders: nieuwe contractvormen, overdracht van taken en langere garanties. Gelijktijdig is de wettelijke verplichte CE-markering van kracht geworden en zijn nieuwe proef- en testmethoden ingevoerd. De bedrijven krijgen meer ruimte voor eigen keuzes en eigen oplossingen.

Rotterdam airport
Glenn Metselaar; Dura Vermeer
In 1990 vond een grootschalige reconstructie van de start- en landingsbaan van Rotterdam Airport plaats met een levensduur begroot op tien jaar. Achttien jaar later krijgt Dura Vermeer opnieuw de prestigieuze opdracht gegund om in drie dagen de start- en landingsbaan van zijn oude asfaltlaag te ontdoen en van een nieuwe te voorzien.

Rode lopers op Koninginneweg
De Koninginneweg te Soest was na vele jaren gebruik toe aan renovatie. De gemeente heeft deze renovatie grondig aangepakt om gelijk de wateroverlast bij hevige regen terug te dringen. Bij de herinrichting is aan weerszijden een rode asfaltloper voor de fietsers uitgerolt.

Infradagen
Opvolger wegbouwkundige werkdagen
Evert de Jong; VBW-Asfalt
In de aula van de TU-Delft vonden op 25 en 26 juni 2008 de Infradagen plaats. Deze dagen vormden de opvolger van de tweejaarlijkse wegbouwkundige werkdagen. Het grote onderscheid met het verleden bestond uit de inrichting van plenaire sessies aan het begin van de dag met algemene thema's. Algemene thema's werden ook via het verdere programma in lezingenbijeenkomsten voortgezet.

Meer zekerheid over kansen
Christ van Gurp; KOAC-NPC
De komst van de innovatieve contractvormen in de GWW-sector heeft geleid tot een grotere aandacht voor risicoanalyses. Banken en verzekeringsmaatschappijen zijn al van oudsher bezig met het uitvoeren van dit soort analyses. Met de analyse van bijvoorbeeld overlijdenskansen van allerlei bevolkings- en leeftijdsgroepen, krijgen deze organisaties een idee van welke risico zij lopen en kunnen ze vaststellen hoe hoog de verzekeringspremies moeten zijn. Risicoanalyses zijn onlosmakelijk verbonden aan kansberekeningen. Ook in infrastructurele werken kunnen kansberekeningen en risicoanalyses hun vruchten afwerpen. De aannemer heeft voor de realisatie van een werk vrijwel altijd de keuze uit een scala van materialen en uitvoeringsmethoden; maar welke van deze combinaties kan nu het beste worden ingezet. Dit artikel geeft via simpele voorbeelden inzicht in het nut van kansberekeningen en risicoanalyses.

Mededelingen
- Asfalt en bitumendag
- Wegenbouw SUF?
- Multifunctioneel sportveld als ijsbaan
- Eerste laboranten volgens Europese normen gediplomeerd
- Handleiding vloeistofdichte bitumineuze constructies
- Asfaltontwikkelingen
- Terugwinning polymeer gemodificeerde bitumen
- MJA3 ondertekend
- ZNAC draait op biobrandstof 


    contactsitemapdisclaimer