Asfalt 3-2007

Terug naar overzicht 

Een nieuw Deltaplan
Sybe Schaap; Voorzitter Unie van Waterschappen

Gemeente Haren: Trottoirs van asfalt
Evert de Jong; VBW-Asfalt
De gemeente Haren kreeg in de jaren dertig van de vorige eeuw een grote hoeveelheid forensen uit de stad Groningen binnen haar gemeente.
Deze nieuwkomers hadden een sterke voorkeur voor het toen nog nieuwe product asfalt om uit te stralen dat zij in een moderne, chique wijk woonden. Vanaf het begin is gekozen voor een oppervlakbehandeling met lichte steenslag. Dit levert een effect op dat is te vergelijken met de grindpaden
voor de oprit naar de landhuizen. Maar dan in de moderne vorm.
Aanharken is niet nodig en ook de berijdbaarheid is gewoon goed.

Gietasfalt
Harry Roos; VBW-Asfalt
Ondanks de beperkte omvang van de hoeveelheid asfalt in de waterbouw,
speelt het een grote rol bij de bescherming van ons land tegen het water.
Asfalt is bij uitstek geschikt als duurzame bekleding van dijken.
Zowel voor de primaire waterkeringen langs de zee als voor milieuvriendelijke oevers langs beekjes in het binnenland. Er zijn er op dit gebied dan ook steeds weer ontwikkelingen te melden.

Meso mechanica ontrafeld zoab
Rien Huurman; TU Delft
Op dit moment is ongeveer 70 % van het hoofdwegennet in Nederland voorzien van een ZOAB deklaag. De belangrijkste reden hiervoor is de geluidsreductie die door toepassing van ZOAB wordt bereikt. Het belangrijkste nadeel van ZOAB is de geringere weerstand tegen rafeling. Over het rafelingsproces bestaat nog onvoldoende inzicht. Er is weinig bekend over de mechanische belasting op materiaalniveau, het maatgevende faalmechanisme (cohesief of adhesief) ligt niet vast, onbekend is of rafeling in de winter of in de zomer wordt geïnitieerd en ook de invloed van niet mechanische vormen van belasting (vocht, veroudering, chemische belasting, etc.) op het rafelingsproces zijn onbekend..

Kwaliteitsborging zonder administratie
Evert de Jong; VBW-Asfalt
Uitvoerders zijn geen administrateurs. Toch krijgt de uitvoering steeds meer administratieve taken.  Toevoeging van mogelijkheden om nog meer gegevens rond de uitvoering te verzamelen roept in eerste instantie weerstand op. Tenzij dit volledig automatisch verloopt. Roadware dicht het gat in de kwaliteitsborging tussen het laden van de vrachtwagen bij de installatie en het lossen in de hopper van de afwerkmachine via een volledig automatische registratie. Het systeem is uit te breiden waardoor de gegevens van elke vracht in de weg is vast te leggen, tot en met de verdichting.

Technologieontwikkeling in de wegenbouw
Goed op weg?
Jasper Caerteling en André Doree; Universiteit Twenthe, afd. Bouw/Infra
De wegenbouw is de laatste jaren flink in beweging. De belangrijkste klanten zijn meer op prestaties gaan contracteren. Garantietermijnen zijn verlengd en de CE-markering maakt producenten verantwoordelijk voor de productkwaliteit van asfaltmengsels. De NMa en milieuregelgeving hebben het landschap van asfaltmolens opnieuw gedefinieerd.
Dat al deze veranderingen een effect hebben op technologieontwikkeling in de asfaltwegenbouw is duidelijk. Belangrijke vraag is dan wat het effect is. Hoe gaan bedrijven met de veranderde situatie om? De belangrijkste klant (lees: Rijkswaterstaat) volgt de lijn “de markt, tenzij …”. Maar wat doet “de markt”. Wat doen wegenbouwbedrijven aan technologieontwikkeling en welke aspecten zijn daarin bepalend?

A2 Rondweg Eindhoven
Evert de Jong; VBW-Asfalt 
De knooppunten rond Eindhoven komen al jaar en dag geregeld in het nieuws bij de filemeldingen. In het kader van de aanpak om de noord-zuid verbinding van Amsterdam tot Maastricht te verbeteren is besloten de 17 kilometer autosnelweg rond Eindhoven van twee naar vier rijbanen in beide richtingen te verbreden.

Shuttle buggy
Patrick van Beers; Heijmans Infrastructuur B.V. m.m.v. Aad van den Burg; Rijkswaterstaat DVS
Naarmate meer en hogere eisen worden gesteld aan asfaltverhardingen, worden de asfaltmengsels steeds meer “op het scherpst van de snede” ontworpen. Dat wil zeggen: er worden meer “high tech” mengsels ontwikkeld met speciale bindmiddelen en toevoegingen, maar ook de eigenschappen worden binnen steeds nauwere grenzen gedefinieerd. Zowel aan de kant van de productie en de bouwstoffen als aan de kant van de verwerking vraagt dit om constantheid en homogeniteit. Heijmans Infrastructuur B.V. heeft hiervoor een nieuw middel ter hand genomen: de Shuttle Buggy. Met deze machine kan aan het verwerkingsproces en de homogeniteit van de verharding een belangrijke positieve impuls worden gegeven.

CE markering en technische bepalingen
Harry Roos; VBW-Asfalt
Vanwege het in werking treden van de geharmoniseerde Europese normen voor asfalt in Nederland is deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen van de Standaard RAW Bepalingen herzien. De belangrijkste wijzigingen in de standaard contractverhoudingen worden toegelicht. Tevens wordt ingegaan op de overgangsregeling die geldt tot 2009.

Mededelingen 


    contactsitemapdisclaimer